POLITYKA
BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIES
w PHARMACON Nicolas Obeid

 

Polityka prywatności, bezpieczeństwa danych osobowych i informacje o plikach cookies

Niniejszą politykę bezpieczeństwa danych osobowych obowiązującą w PHARMACON Nicolas Obeid, wprowadza się w oparciu o wymogi bezpieczeństwa informacji określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO) zwanym dalej Rozporządzeniem.

 

Zasady ogólne
§ 1

1. Firma PHARMACON Nicolas Obeid dokłada wszelkich starań, aby skutecznie zabezpieczyć przetwarzane zbiory danych osobowych. Stosuje środki techniczne i organizacyjne, adekwatne do potencjalnych zagrożeń, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych na poziomie wysokim, w tym w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Celem zabezpieczenia systemu informatycznego jest gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, w taki sposób, aby fakt zniszczenia lub utraty tych danych nie mógł zaistnieć w zwykłych warunkach funkcjonowania systemu, a tylko na skutek nadzwyczajnego zbiegu niekorzystnych okoliczności tak, aby wszelkie próby o charakterze przestępczym pozyskania, włamania lub zniszczenia danych były w najwyższym stopniu utrudnione. Celem jest także zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa w procesie komunikacji on-line, podczas realizacji usług opartych na systemach rozproszonych, ich weryfikowania oraz przetwarzania zgodnie z polskim prawodawstwem.

3. Strategią postępowania w zakresie zabezpieczenia systemu informatycznego używanego przez PHARMACON Nicolas Obeid jest równoległe zastosowanie zabezpieczeń prawnych, organizacyjnych, sprzętowych oraz informatycznych w celu ochrony danych, a w szczególności, wprowadzenie systemu szkoleń pracowników i współpracowników mających dostęp do danych osobowych w celu podnoszenia ich kwalifikacji w zakresie ochrony danych, stworzenie spójnych procedur i instrukcji formalnie zobowiązujących użytkowników do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Polityką w zakresie zabezpieczania systemu informatycznego jest stała kontrola i monitorowanie funkcjonowania istniejącego systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych. Nieodzownym składnikiem polityki w zakresie zabezpieczenia danych osobowych jest wyodrębnienie w strukturach firmy funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz przypisanie do niej stosownych do zakresu praw i obowiązków zawodowych. Administrator Bezpieczeństwa Informacji będzie odpowiedzialny za przestrzeganie celu, strategii oraz polityki bezpieczeństwa danych we wszystkich aspektach działalności firmy.

 

Wykaz budynków, w którym przetwarzane są dane osobowe

§ 2

Definiuje się następujące obszary przetwarzania danych osobowych w PHARMACON Nicolas Obeid:

Siedziba firmy przy w budynku przy ulicy Mirska 3, 04-253 Warszawa.

 

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

§ 3

Zostały zidentyfikowane następujące zbiory danych osobowych przetwarzanych w firmie PHARMACON Nicolas Obeid:

 • Siedziba firmy przy w budynku przy ulicy Mirska 3, 04-253 Warszawa.

 

Wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi

§ 3

Zostały zidentyfikowane następujące zbiory danych osobowych przetwarzanych w firmie PHARMACON Nicolas Obeid:

1. Zbiór danych osobowych „Klienci sklepu internetowego Dermocosmetic”, przetwarzany w bazie danych na serwerze oraz na stacjach roboczych.

2. Struktura zbioru obejmuje: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu.

 

Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych.

§ 4

PHARMACON Nicolas Obeid stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych. Wszystkie bazy danych przetwarzające dane osobowe spełniają wymogi wysokiego poziomu bezpieczeństwa według § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Administrator danych prowadzi ewidencję wszystkich osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Dostęp do serwerów mają wyłącznie upoważnieni administratorzy.

Aby rozpocząć pracę w panelu sklepu internetowego Dermocosmetic.eu należy podać własną, unikalną nazwę użytkownika i hasło. Stacje robocze chronione są systemem antywirusowym. Zbiór danych osobowych w systemie informatycznym zapewnia poufność, integralność, rozliczalność, niezawodność i niezaprzeczalność przetwarzanych danych.

Wszystkie dokumenty związane z ochroną danych osobowych (ewidencja osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych, upoważnienia) przechowywane są w siedzibie firmy przy ulicy Mirskiej 3 w Warszawie.

Wszystkie serwery są chronione przed niepowołanym dostępem za pomocą firewall’a oraz specjalistycznego oprogramowania. Dostęp do pomieszczeń firmy jest ograniczony. Goście firmy (dostawcy, kurierzy, klienci) mogą przebywać w pomieszczeniach firmy wyłącznie w obecności pracownika PHARMACON Nicolas Obeid, obowiązuje zasada „aktywnej asysty”.

 

Identyfikacja i analiza zagrożeń i ryzyka

§ 5

Zidentyfikowane zagrożenia i ryzyka związane z przetwarzaniem danych osobowych w firmie PHARMACON Nicolas Obeid:

- włamanie do biura połączone z kradzieżą lub zniszczeniem komputerów, na których przechowuje się i/lub przetwarza się dane osobowe,
- zniszczenie lub uszkodzenie komputerów z danymi osobowymi na skutek klęski żywiołowej, jak pożar, powódź, uderzenie pioruna lub innych zdarzeń losowych,
- przechwycenie lub uszkodzenie bazy danych przez hackera lub osoby nieuprawnione w trakcie dostępu fizycznego do serwera lub stacji roboczych,
- nieautoryzowane lub nielegalne podłączenie się z poziomu sieci wewnętrznej biura do sieci publicznej Internet,
- działanie wirusa komputerowego,
- działanie osób nie będących pracownikami PHARMACON Nicolas Obeid, które znalazły się na terenie jego siedziby, polegające na wejściu, pod nieobecność upoważnionych pracowników na obszar, gdzie przetwarzane są dane i kradzież lub uszkodzenie danych,
- wejście nieuprawnionych osób na obszar, gdzie przetwarza się dane osobowe, w trakcie nieobecności pracowników uprawnionych, w celu skopiowania lub uszkodzenia danych,
- wejście nieuprawnionych osób na obszar, gdzie przetwarza się dane osobowe, w momencie, gdy dane są widoczne na ekranie monitora, w celu odczytania i skopiowania danych,
- uszkodzenie lub zniszczenie danych przez pracowników zatrudnionych, na skutek nieumiejętnej obsługi lub niedbalstwa,
- przekazanie danych osobowych razem z nośnikami danych przeznaczonymi do naprawy,
- utrata zasilania w trakcie przetwarzania danych.

 

Określenie potrzeb w zakresie zabezpieczenia zbiorów danych osobowych i systemów informatycznych

§ 6

PHARMACON Nicolas Obeid jako Administrator Danych Osobowych dąży do doskonalenia zabezpieczeń zbiorów danych osobowych oraz systemów informatycznych. Celem, który sobie stawia, jest stosowanie bezpiecznych i optymalnych zabezpieczeń, takich jak uniemożliwienie nieuprawnionego dostępu do danych osobowych klientów i użytkowników systemu podczas sesji internetowych, a w przypadku konieczności przesyłania jakichkolwiek danych osobowych z wykorzystaniem nośników elektronicznych i optycznych zostaje zastosowana procedura transportu nośnika danych z zaszyfrowanymi danymi oraz zabezpieczenia pliku hasłem dostępowym.

W ramach „Analizy ryzyka i zagrożeń administratora danych osobowych” wdrożono System Bezpieczeństwa Danych Osobowych (SBDO), składający się z odpowiednich procedur bezpieczeństwa, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa.

Do SBDO zalicza się następujące procedury, regulaminy oraz instrukcje opisane w II części Polityki: „System Bezpieczeństwa Danych Osobowych”:

1. „Zarządzanie systemem informatycznym”

Sposób zarządzania systemem informatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji.

2. ”Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia systemy bezpieczeństwa”

Instrukcja określająca zasady postępowania w sytuacjach naruszenia, bądź podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.

3. „Instrukcja szkoleniowa - bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych”

Instrukcja określająca procedurę i zakres programu szkoleniowego dla wszystkich osób, które maja dostęp do danych osobowych.

4. „Prawa i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji”

Instrukcja określające prawa i obowiązki ABI w aspekcie odpowiedzialności i relacji z użytkownikami systemu informatycznego.

5. „Oświadczenie”, „Upoważnienie”

Dokumentacja wymagana ustawą o ochronie danych osobowych prowadzona przez ABI.

 

Informacja o plikach cookies

§ 7

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są przede wszystkim w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym;
d. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
e. dostosowania elementów Serwisu do własnych upodobań, konfiguracji oraz ustawień.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics oraz Polityka prywatności PayU.
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zarządzanie plikami cookies

§ 8

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki lub urządzenia, z którego korzysta do przeglądania Serwisu. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić korzystanie z Serwisu.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności i Informacjach o Plikach Cookies.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

§9

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

§10

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

TWOJE UPRAWNIENIA

§11

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
zakupy@dermocosmetic.eu