REGULAMIN Sklepu internetowego Dermocosmetic

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dermocosmetic.eu prowadzonego przez Pharmacon Nicolas Obeid Warszawa (04-253) przy ul. Mirskiej 3 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawa pod numerem 469841 NIP: 527-206-47-61 Regon: 141426652 (dalej zwaną „sklep” lub „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe / kontaktowe/ reklamacyjne):

Dane teleadresowe:
Pharmacon Nicolas Obeid ul.Mirska 3 04-253 Warszawa

Tel.: 783-301-610 pon-piąt 9-17
E-mail: zakupy@dermocosmetic.eu

Siedziba firmy:
Pharmacon Nicolas Obeid Mirska 3 04-253 Warszawa§ 1
Informacje ogólne
Pharmacon Nicolas Obeid prowadzi sklep internetowy (sprzedaż wysyłkowa) pod nazwą dermocosmetic i pod adresem www.dermocosmetic.eu
§ 2
Definicje
Użyte w Regulaminie następujące określenia oznaczają:

1) Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta tzn. Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dermocsmetic.eu za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
7) Strona – Usługodawca lub Klient;
8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;
10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Pharmacon Nicolas Obeid drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
11) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);
15) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Pharmacon Nicolas Obeid, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 3
Treści zamieszczone na stronie internetowej www.dermocosmetic.eu
1. Pharmacon Nicolas Obeid prowadzi sklep internetowy www.dermocosmetic.eu , na której prezentuje Towary, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja Towarów na stronie internetowej www.dermocosmetic.eu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
2. Prezentacja Towarów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej www.dermocosmetic.eu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc i nie mają charakteru wiążącego.
3. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.
4. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w ofercie Sklepu Internetowego www.dermocosmetic.eu są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT).
5. W Sklepie zamieszczone są opisy Towarów pochodzące od producenta tych Towarów. Opisy Towarów prezentowanych w Sklepie www.dermocosmetic.eu służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy.
6. Informacje publikowane na stronie www.dermocosmetic.eu nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; Nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem.
7. Pharmacon Nicolas Obeid zapewnienia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu +48 783-301-610

§ 4
Złożenie Zamówienia
1. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.dermocosmetic.eu można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Za pośrednictwem www.dermocosmetic.eu można zawrzeć Umowę kupna kosmetyków, supementów diety i wyrobów medycznych.
3. Zamówienie składane jest poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.dermocosmetic.eu. Formularz zamówienia zawiera:
1) dane dotyczące Klienta: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej - jeżeli dotyczy, numer telefonu kontaktowego;
2) dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi Klienta;
3) dane dotyczące zamawianego Towaru: nazwa, wielkość opakowania, postać oraz ilość i cen brutto towarów i cen brutto dostawy.
4) sposób dostawy zamówionych Towarów, formę płatności za złożone Zamówienie,
5) numer zamówienia.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych, o których mowa w ust. 3. Dane obowiązkowe, których podanie przez Klienta jest konieczne dla przyjęcia i zrealizowaniaoferty są oznaczone w formularzu zamówienia znakiem „* ”.
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem, a aktualną ofertą Pharmacon Nicolas Obeid na stronie internetowej www.dermocosmetic.eu Pharmacon Nicolas Obeid poinformuje Klienta o rozbieżności drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,w takim przypadku Pharmacon Nicolas obeid może zaproponować Klientowi:
1) zamiennik,
2) realizację Zamówienia bez brakującego Towaru,
3) realizację Zamówienia z wydłużonym czasem dostawy potrzebnym dla sprowadzenia zamówionego Towaru.
4) rezygnacja z zamówienia
§ 5
Odmowa realizacji Zamówienia
1. Pharmacon Nicolas obeid zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia jeżeli okaże się, że:
1) Towar wycofano ze sprzedaży lub wstrzymano sprzedaży danego produktu na terenie Polski lub na terenie Państwa gdzie Towar ma być dostarczony,(decyzja instytucji nadzorujących)
2) obowiązuje zakazu wwozu zamówionych Towarów do kraju adresata (przesyłka zagraniczna),
o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony wraz z dokładną przyczyną odmowy realizacji Zamówienia.


§ 6
Przyjęcie Zamówienia do realizacji oraz zawarcie Umowy sprzedaży
1. Zamówienia złożone w dni powszednie do godz. 10.00 przyjmowane będą do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10.00, w sobotę, w niedziele i święta będą przyjmowane do realizacji następnego dnia roboczego.
2. Klient zostanie powiadomiony o przyjęciu jego Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.
3. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej (oraz § 6 ust. 2) dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.


§ 7
Wydanie Towarów i płatność
(SPOSÓB I TERMIN SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ)
1. Klient posiada prawo wyboru sposobu wydania Zamówionych Towarów oraz formy płatności, spośród opcji dostępnych podczas składania Zamówienia w formularzu Zamówienia.
2. Wszelkie informacje na temat aktualnych form dostawy, kosztów oraz ograniczeń w zakresie dostawy znajdują się w zakładce Sklepu „Dostawa” dostępnej pod linkiem http://www.dermocosmetic.eu/pl/content/8-dostawa.
3. Pharmacon Nicolas Obeid umożliwia następujące formy wydania zamówieniowych Towarów:

1) przesyłka pocztowa,
2) przesyłka kurierska.

3) paczkomaty

4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

(a) gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego Dermocosmetic;

(b) przedpłata przelewem na rachunek bankowy Pharmacon Nicolas Obeid, w terminie do 7 dni.
Lub przedpłata kartą płatniczą

(c)przelewem za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444), w terminie do 7 dni.

(d) Przelewy za pośrednictwem PayPro SA Agent Roziczeniowy, ul Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068, w terminie do 7 dni.

5. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granice Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym, lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sklep. Nadanie przesyłki nastąpi po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

6. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

7. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego Dermocosmetic lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów.

8. Każdy kod rabatowy posiada określoną datę ważności, w czasie której Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Wartość produktu oraz zamówienia, w którym został użyty kod rabatowy nie będzie mniejsza niż 0,02 złote.


9. Pharmacon Nicolas Obeid wystawi fakturę VAT za sprzedane Towary po otrzymaniu od Klienta takiej informacji . Warunkiem wystawienia faktury jest podanie przez Klienta wszystkich danych wymaganych dla wystawienia faktury.


§ 8
Wysyłka
1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem payU wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Usługodawcy w serwisie payU lub przelewy24.pl(po pozytywnej autoryzacji transakcji).
2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:
1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2) niekompletności przesyłki,
3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.
3. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.
4. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru) oraz użycie niezgodne z przeznaczeniem.
5. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.


§ 9
Koszty wysyłki
1. Koszty wysyłki ponosi Klient.
2. Koszty wysyłki są każdorazowo podane podczas procesu składania Zamówienia.
3. Wysyłka Towarów o wartości co najmniej 200 złotych, opłaconych z góry, odbywa się na koszt Pharmacon Nicolas Obeid .
4. W wypadku indywidualnego ustalania kosztów wysyłki Umowa sprzedaży zostanie zawarta jeśli Klient zaakceptuje koszty wysyłki zaproponowane przez Pharmacon Nicolas Obeid .
5. Wszelkie informacje na temat aktualnych form dostawy, kosztów oraz ograniczeń w zakresie dostawy znajdują się w zakładce Sklepu „Dostawa” dostępnej pod linkiem http://www.dermocosmetic.eu/pl/content/8-dostawa


§ 10
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)
1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Pharmacon Nicolas Obeid poinformuje Konsumenta o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu albo o uznaniu oświadczenia o odstąpieniu za bezskuteczne jeżeli zostało złożone w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Obowiązki Konsumenta

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport. Towar należy odesłać na adres siedziby firmy Pharmacon Nicolas Obeid ul Mirska 3 04-253 Warszawa. Po wcześniejszym poinformowaniu mailowym o odstąpieniu od umowy (formularz str.10)

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)
1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.
3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie bezpośrednio na adres Pharmacon Nicolas Obeid ul Mirska 3 04-253 Warszawa lub pocztą e-mail na adres zakupy@dermocosmetic.eu lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 783 301 610, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.
5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar z dopiskiem „reklamacja”.
8. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.
9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
10. Pharmacon Nicolas Obeid w stosunku do Przedsiębiorców wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 12
Odpowiedzialność

Pharmacon Nicolas Obeid odpowiada za skutki użycia zakupionych Towarów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób określony w informacji producenta dołączonej do Towaru, a także wyłącznie w zakresie określonym przez bezwzględnie obowiązujące normy prawa.
§ 13
Dane osobowe
1. Pharmacon Nicolas Obeid gromadzi i przetwarza dane w zakresie w jakim jest to konieczne dla realizacji zawartej Umowy sprzedaży.
2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.
5. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
6. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§ 14
Newsletter
1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.
3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
4. Klien może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji newslettera.

§ 15
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu
1. Pharmacon Nicolas Obeid świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
1) przedstawienie oferty,
2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3) możliwość korzystania z Konta Klienta,
4) możliwość zapisania się do usługi newslettera.
2. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
1) system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
2) skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
3) zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
4) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
5) oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Pharmacon Nicolas Obeid w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 16
Obowiązki Stron
1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad, zgodnie z umową
3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 17
Pozostałe prawa i obowiązki
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.
3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.
4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 18
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa, znaki towarowe Pharmacon Nicolas Obeid oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Pharmacon Nicolas Obeid lub podmiotom, z którymi Pharmacon Nicolas Obeid zawarła stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Pharmacon Nicolas Obeid.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 13.07.2017 i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: ……………………………………………………

Adresat:
Dane teleadresowe:
Pharmacon Nicolas Obeid ul.Mirska 3 04-253 Warszawa
Tel.: 783-301-610
E-mail: zakupy@dermocosmetic.eu


Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………..


Data odbioru Towaru: ...
Imię i nazwisko konsumenta: ...
Adres konsumenta: ...


………………………………….
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Archiwum regulaminów >